ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ കൊച്ചി മേട്രോയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു - Kochi Metro Rail Ltd.