7 women loco pilots to drive you in Kochi metro! - Kochi Metro Rail Ltd.

7 women loco pilots to drive you in Kochi metro!